ต้องผ่อนเดือนละเท่าใด และต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าใด :
วงเงินกู้ บาท
     
ระยะเวลากู้
ปี  
     
อัตราดอกเบี้ย =
 
     
ผ่อนชำระเดือนละ บาท
     
รายได้ขั้นต่ำเดือนละ  
     
กู้ได้วงเงินสูงสุดท่าใด ? :
     
ผู้กู้มีรายได้เดือนละ บาท
     
ระยะเวลากู้
ปี  
     
อัตราดอกเบี้ย =
 
     
ผ่อนชำระเดือนละ บาท
     
วงเงินกู้ บาท